Ramesh Gudapuri
Chairman
248.905.1809

 

2017 Executive Committee

Dr. Yash Lakra, President
Ph: (248) 568-5177
Srinivas Kompella, Vice President
Ph: (313) 971-7685
 
George Vannilam, Secretary
Ph: (248) 921-9941
 
Jegeswara Rao Peddiboyina, Treasurer
Ph: (248) 946-1520
 
Jitendra Patel, Member at Large
Ph: (248) 225-9345

Board Of Directors

Ramesh Gudapuri
George Vannilam
Jitendra Patel
Harpreet Singh Sachdeva
Srinivas Kompella
Rashmi Upadhyaya
Dr. Haranath Policherla
Amar Bhasin
Annadurai Murugesan
Girish Patel
Jogeswara Rao Peddiboyina
Viji Sridhar
Prasanna Deshmukh
Dr. Yash Lakra

Past President

Dr. Haranath Policherla