Ramesh Gudapuri
Chairman
248.905.1809

 

2015 Executive Committee

Dr. Yash Lakra, President
Ph: (248) 568-5177
Srinivas Kompella, Vice President
Ph: (313) 971-7685
 
George Vannilam, Secretary
Ph: (248) 921-9941
 
Amar Bhasin, Treasurer
Ph: (248) 212-5348
 
Jitendra Patel, Member at Large
Ph: (248) 225-9345

Board Of Directors

Ramesh Gudapuri
George Vannilam
Jitendra Patel
Pankaj Mahajan
Harpreet Singh Sachdeva
Srinivas Kompella
Rashmi Upadhyaya
Dr. Haranath Policherla
Amar Bhasin
Gaurav Chalana
Ashwini Dole
Jogeswara Rao Peddiboyina
Viji Sridhar
Prasanna Deshmukh
Dr. Yash Lakra

Past President

Dr. Haranath Policherla