George Vannilam, Chairman
Ph: (248) 613-6926
Harpreet Singh AhluwaliaPresident
Ph: (248) 921-9941
Jogeshwara Rao Peddiboyina, Vice President
Ph: (248) 946-1520
Rashmi Upadhyaya, Secretary
Ph: (248) 790-6258
Harpreet Singh Sachdeva, Treasurer
Ph: (734)  330-3556
Jitendra Patel, Member at Large
Ph: (248) 225-9345

 

Board Of Directors

Annadurai Murugesan

Chandru Acharya

Girish Patel

Karpagam Raghunathan

Prasanna Deshmukh

Rajesh Kutty

Ramesh Gudapuri

Veena Madhukar

Vinay J Patel

Radha Krishnan

 

Past President

Dr. Yash Lakra
Ph: (248) 568-5177